רמלה - קרובה ללב שלך

,

התחדשות עירונית - בינוי פינוי

קול קורא ליזמים - התחדשות עירונית

בעיר רמלה קיימות כ-10,000 יחידות דיור, אשר אינן ממוגנות מפני רעידות אדמה ואין בהן אמצעי מקלוט או חדרים מוגנים, הנדרשים בשעת חירום. בראש סדר העדיפויות של עירית רמלה, עומדים חיי התושבים ורווחתם. משכך, החליטה הנהלת העיר, לנסות ולייצר פתרונות מיידים במישור המקומי, לתרום את חלקה לתיקון המצב השורר כיום וליזום תכנון מתחמים, אשר ייועדו לבניית דירות חדשות, במסגרת תכניות לבינוי – פינוי.

משכך, פונה בזאת עיריית רמלה לציבור היזמים, להשתתף בחזון ההתחדשות העירונית ברמלה, וליזום תכניות בנין עיר מתאימות, במתחמים שיוגדרו לצורך כך, על ידי מחלקת ההנדסה בעירייה, וזאת על מנת לקדם ולהוציא לפועל את תכניות הבינוי פינוי בעיר, ויחדש את פני העיר רמלה.
על התוכניות לעמוד בקריטריונים אותם הציבה הנהלת העיר ובין היתר:

         א.         בבסיסן של התוכניות, עומדת הדרישה, שדיירים יפונו ישירות מדירותיהם הישנות לדירותיהם החדשות.

         ב.         היה ויידרש פינוי הדייר לתקופת הבניה ו/או חלקה, עלויות הפינוי ודמי השכירות יחול על היזמים .

          ג.         במקרה של פינוי דייר לדירה שכורה, בטרם יקבל את דירתו החדשה, היזמים יתנו לדיירים ערבות בנקאית

         ד.         בערכן הכספי של הדירות החדשות.(ערבות זו תנתן כתנאי לפינוי הדירה ותוותר בתוקפה עד להעברת הזכויות ע"ש הדייר). במידה ויעברו ישירות לדירה החדשה, תנתן בטוחה אחרת להבטחת הרישום ע"ש הדיירים.

         ה.         התמורה לדיירים המתפנים תהיה 150% משטח הדירה הישנה בתנאי ששטח הדירה הישנה על פי מדידת ארנונה לא עולה על 80 מ"ר . היה ושטח הדירה הישנה עולה על 80 מ"ר, תנתן תוספת שטח מקסימלית על פי המגבלות התכנוניות ו/או פיצוי חוקי אחר, כפי שיוסכם בין היזם לדייר בהסכם מחייב.  
ה. דירתם החדשה של הדיירים הקיימים בבניין החדש, תבנה באותו סטנדרט בניה גבוה, בהתאם לסטנדרט הבניה של דירות היזם החדשות שיימכרו.

          ו.          לדירה החדשה תוצמד חנייה.

          ז.         יוקצו מספר יח"ד לטובת המשפחות המפונות, אשר דמי השכירות החודשיים שישולמו בגינם יממנו את רוב עלויות אחזקת הבניין מטעם הדיירים הקיימים, באופן שלא יידרשו הדיירים המפונים לשאת בכל עלויות דמי ניהול או ועד בית או דמי אחזקת הבניין החדש.

         ח.         כל יזם ישא וישלם לחברה הכלכלית דמי ניהול בשיעור של כ- 3% ובגין רישום הפרצלציה.

         ט.         החברה והעירייה תפעלנה במוסדות התכנון, בשאיפה לזרז ככל הניתן את ההליך התכנוני ולקדם יחס בינוי של כ - 1:6, כך שעל יחידת דיור מפונה יבנו 6 יחידות בינוי חדשות. (בסה"כ 5 דירות תוספתיות).

          י.          כל מתחם פינוי ובינוי יכלול דרכי גישה ותוכנית פיתוח, בהתאם להנחיות מחלקת הנדסה.

        יא.        מתחמי ההתחדשות העירונית, יכללו מוסדות ושטחים ציבוריים ושטחים מסחריים לפי פרוגראמה שתקבע על ידי מוסדות התכנון.

        יב.        היזם יחתים את התושבים על מסמכים, רק לאחר אישורם על ידי החברה הכלכלית ובהתאם לסטנדרטים שנקבעו על ידה. ההתקשרות היא של בעלי הזכויות ישירות מול היזם.

החברה הכלכלית תפקח על היזמים, כי הם עומדים בקריטריונים שהותוו, מתוך דאגה לאינטרסים הרחבים של התושבים בעיר.

 

יצוין כי בימים אלה מקודמות תכניות מפורטות לגבי חלק מן המתחמים שהגדירה העירייה, ועל כן יזם המעוניין בפרויקט מוזמן לפנות לאיש הקשר המצוין מטה, לשם קבלת סטאטוס באשר למתחם שלגביו הוא מתעניין.
כמו כן,כלל האמור לעיל כפוף לאישור מוסדות התכנון.  

כמו כן יובהר, כי העירייה ו/או חברה הכלכלית רמלה יהיו רשאיות, לבצע שינויים בדרישות ובמטלות האמורות לעיל.


איש הקשר : עו"ד אופיר שמחי טל' : 08-9771462, פקס: 08-9771449
email:
hithadshut@ramla.muni.il
       

בברכה, עיריית רמלה   

חזרה
Facebook